شال و شلوار

شال و شلوار افغانستانی در میان بانوان افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایی که در مجالس بیشتر آنها از این پوشش زیبا استفاده می کنند.

چادر گاج جالی دوزی و بافتنی در میان بانوان افغانستان هم به عنوان پوشش و نماد فرهنگ این کشور استفاده می شود و از طرفی به عنوان منبع درآمد به کمک آنها می آید.

تنوع در رنگ و طرح چادر گاج سبب شده است تا این هنر ارزشمند به میراثی کهن تبدیل شود و دیگر بانوان نیز به سمت این هنر جذب شوند.